Newsletter
Wyszukaj

E

kiosk_logo_maj

K S I Ę G A R N I A  A R T Y S T Y C Z N A 

Tytuły rozpoczynające się od litery E:

IMG_8780 (2)

Tytuł:  E PLURIBUS UNUM? DYLEMATY WIELOKULTUROWOŚCI I POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI

Autor: Andrzej Szahaj

Kraków 2010

wydawca:  UNIVERSITAS

oprawa miękka

ilość stron:  197

Książka stanowi próbę spojrzenia na problematykę wielokulturowosci i politycznej poprawności z punktu widzenia najnowszej filozofii polityki (rozważane są m.in. stanowiska Ch. Taylora, W. Kymlicki, Yael Tamir, I. M. Young, J. Graya, J. Habermasa, R. Rorty’ego i N. Fraser). Jej tłem empirycznym jest sytuacja Stanów Zjednoczonych. Autor śledzi róznorodne podejścia do kwestii wielokulturowości przez pryzmat zmieniającej się sytuacji kulturowej i etnicznej w tym kraju, a także dominujących metafor opisujących jego rzeczywistość społeczną. Poświęca także nieco miejsca sprawom szczegółowym takim jak np. stosunek feminizmu do ideologii wielokulturowości, groźba „bałkanizacji Ameryki”, czy też wpływ globalizacji i poczucia odróżnorodnienia na sukces podejścia akcentującego wagę różnicy i odmienności. Osobny fragment jego rozważań zajmuje kwestia politycznej poprawności. Całość stanowi wprowadzenie do problematyki żywo dziś dyskutowanej na całym świecie, a w literaturze polskiej wciąż słabo obecnej.

Andrzej Szahaj, profesor filozofii, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK. Autor książek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej, Warszawa 1990; Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernim, Wrocław 1996 (II wyd. 2002). Zajmuje się filozofią kultury, polityki oraz teorią interpretacji.

PRZECZYTAJ FRAGMENT

Ideał asymilacjonizmu i metafora „melting pot” Zacznijmy od banałów. Stany Zjednoczone nie są państwem jak wszystkie inne, a społeczeństwo amerykańskie nie jest społeczeństwem, jakie znamy z własnych doświadczeń. Amerykanie zbudowali swoje państwo w wyniku systematycznie wprowadzanego w życie projektu filozoficznego. Choć korzystał on w ogromnej mierze z dorobku myśli europejskiej, głównie oświeceniowej (szczególną rolę odegrała w nim filozofia Johna Locke’a), to jednak w pewnym sensie skierowany byt także przeciw Europie, przeciw jej walczącym nacjonalizmom, tradycyjnym nierównościom społecznym, brakowi wolności ekonomicznych i politycznych oraz zbyt małej tolerancji dla innowierców. Ameryka miała być wyjątkiem w wielu sprawach, ziemią obiecaną uciśnionych i pokrzywdzonych, prawdziwym Nowym Światem, w którym grzechy pochodzące z europejskiej przeszłości uległyby napiętnowaniu tak skutecznemu, żeby nikomu nie
przyszło do głowy ich powtarzanie. Wyjątkowość Ameryki miała się objawiać m.in. odmiennym stosunkiem do kwestii narodu. Ojcowie Założyciele, zrywając z jego pojmowaniem jako wspólnoty przede wszystkim etnicznej, zaproponowali postrzeganie go w kategoriach jedności politycznej wyrastającej z etnicznej różnorodności. Jak powiada w tym kontekście Michael Walzer: „Stany Zjednoczone to polityczny naród kulturowych narodowości'”. Todd Gitlin pisze z kolei:

My, jeśli istnieje w ogóle jakieś „my”, jesteśmy ludźmi idei. Zostaliśmy uformowani przez dokumenty, przede wszystkim Deklarację Niepodległości i Konstytucje. Stany Zjednoczone, w teorii. to miał być kraj idei: demokracji wolnych jednostek. Ten nowy naród miał być czymś innym niż inne narody, miał być domostwem wolności, pokazującym reszcie świata, że tym. czym ona chciałaby być. Ameryka faktycznie już jest. W tej najbardziej liberalnej, najmniej natywistycznej wersji, Ameryka była ujawniona prawdą świata, decydującym momentem w odkrywaniu siebie przez ludzkość.

E pluribus unum, „z wielości jedność”, te słowa z poematu Wergiliusza za sprawą Thomasa Jcffersona zostały przyjęte w 1792 roku jako oficjalne motto Stanów Zjednoczonych (do dzisiaj znajdują się na amerykańskich monetach). Najstarszym wyrazem idei wyjątkowości narodu amerykańskiego są stawne słowa J. Hectora St. John Crevecoeura z Lelters from an American Farmer (1782):

Kim zatem jest Amerykanin, ten nowy człowiek? Jest on albo Europejczykiem lub potomkiem Europejczyka, stąd pochodzi ta dziwna mieszanina krwi, którą znajdziesz w naszym kraju. Mógłbym pokazać Ci rodzinę, w której dziadek był Anglikiem, Jego żona Holenderką. ich syn ożenił się z Francuzką, a ich czterej synowie mają żony pochodzące z różnych nacji. To on jest właśnie Amerykaninem. który pozostawiwszy za sobą wszystkie swoje stare przesądy i obyczaje, nabywa nowych, pochodzących z nowego sposobu życia, który przyjmuje, nowego rządu, któremu pozostaje wiemy, i nowej hierarchii, w której się odnajduje.

Cena:  42 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_8925

Tytuł: Muzeologia TOM 1 Ekonomia Muzeum + DVD

red. Dorota Folga – Januszewska, Bartłomiej Gutowski

Warszawa 2010

wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

oprawa miękka

ilość stron: 212

ISBN 9788324216000

Seria MUZEOLOGIA. Teoria – praktyka – podręczniki. Tom 1W dniach 25-26 listopada 2010 roku odbyła się polsko-brytyjska konferencja zatytułowana Ekonomia muzeum. Celem konferencji była konfrontacja doświadczeń, metod działania i założeń prawno-ekonomicznych pozwalających widzieć współczesne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich sfer współczesnej cywilizacji ? kultury i nauki, miejsca, w którym wszystkie zgromadzone zasoby (nie tylko muzealia) mają określoną wartość materialną i niematerialną. ?Ekonomia uczciwości?, etyka, misja nie są ? w rozumieniu organizatorów konferencji ? w sprzeczności wobec myślenia ekonomicznego i strategicznego. Jak jednak te idealistyczne założenia wcielić w życie ? zastanawiali się zaproszeni prelegenci. Niniejsza publikacja stanowi zbiór materiałów pokonferencyjnych.

cena: 35 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_8875

Tytuł:  EVA & ADELE. Artysta = dzieło sztuki

autorzy tekstów: Anna Grodzka, Inga Iwasiów, Angeli Janhsen, Jacek Kochanowski, Ulrich Krempel, Paweł Leszkowicz, Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka

Kraków 2012

wydawca:  Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

oprawa miękka

ilość stron:  188

ISBN 9788362435562

Mocak.pl: W katalogu towarzyszącym wystawie staraliśmy się pokazać zjawisko EVA & ADELE w wielu perspektywach, mając przy tym świadomość, że sztuka, która jednocześnie jest życiem, zachęca do szerszych refleksji, nie tylko z historycznosztucznej (eseje Marii Anny Potockiej, Angeli Janhsen oraz Pawła Leszkowicza) czy prywatnej (tekst Ulricha Krempla oraz wywiad Delfiny Piekarskiej z artystkami) perspektywy, ale także z literackiego (esej Ingi Iwasiów), socjologicznego (esej Jacka Kochanowskiego) czy wreszcie politycznego (tekst Anny Grodzkiej) punktu widzenia. Przyjmując tak różnorodne perspektywy, chcieliśmy zwrócić uwagę na wiele sposobów, poprzez które sztuka współcześnie stara się zmieniać i kreować rzeczywistość.

Publikacja reprodukuje między innymi fotografie z serii PORTRET RODZINNY i CUM POLAROID.

Cena:  45zł

Zamów w Kiosku!


IMG_8949 (2)

Tytuł: Ewa Zarzycka od NIE do TAK twórczość z lat 1980 – 2010

red. Jolanta Męderowicz, Ewa Zarzycka

Warszawa 2009

wydawca: Galeria Labirynt

oprawa miękka

ilość stron: 198

ISBN 9788392747390

Ewa Zarzycka jest artystką z obszaru sztuki konceptualnej, uprawiającą tzw. performance mówione (jedną z nielicznych) a także rysunek jako zapis autorskich tekstów, schematów, map, wykresów; tworzy obiekty i instalacje artystyczne. Od lat 80. prowadzi konsekwentnie rozwijaną refleksję nad sztuką i osobą artysty, swoistym dyskursem toczonym w relacjach do świata sztuki i rzeczywistości. Książka jest zbiorem tekstów znajomych i przyjaciół o twórczości Ewy Zarzyckiej. Znajdują się tu również teksty artystki z lat 1980-1990 wydane wcześniej przez galerie BWA w Lublinie, teksty z lat 1990 – 2010 oraz szczegółowe kalendarium jej twórczości.

Cena: 17 zł

Zamów w Kiosku!

Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: