piątek, 3 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu informuje, że istnieje możliwość  wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność kulturalną wraz z gastronomiczną,  w obiekcie Galerii przy Starym Rynku 6 z oddzielnym wejściem z ulicy Jana Babtysty Quadro .

 1. OPIS LOKALU

W skład lokalu wchodzą:

 1. Pomieszczenia o powierzchni 177 m2
 2. Pomieszczenia o powierzchni 101 m2

 

Lokal posiada instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, grzewczą.

 1. PRZEZNACZENIE LOKALU

Działalność kulturalna wraz z  gastronomiczną.

III. WARUNKI NAJMU

 1. Umowa na czas nieokreślony, z zawieszeniem jej obowiązywania w prawach i obowiązkach Stron na czas trwania modernizacji budynku, na czas nie krótszy niż 10 miesięcy.
 2. Minimalna stawka w wysokości 70,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów) dla pomieszczeń o powierzchni 177 m2 oraz 17,50 zł dla pomieszczeń o powierzchni 101 m2. Oferowana stawka czynszu winna być podana w pełnych złotych z prawem do co rocznej waloryzacji stawki czynszowej.
 3. Utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym, łącznie z bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą zużytych urządzeń po stronie Najemcy.
 4. Obowiązek przestrzegania przez Najemcę obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony zabytków, sanitarnych, przepisów przeciwpożarowych i wykonywania wszelkich zaleceń odpowiednich służb.
 5. Obowiązek zwrotu lokalu z wszelkich rzeczy należących do Najemcy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę i  Wynajmujący uprawniony jest do ich utylizacji lub zagospodarowania bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie ze strony Najemcy.
 6. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą:

 1. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS lub CEiDG).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto, z zastrzeżeniem kwoty minimalnej stawki, o której mowa w Dziale III pkt 3.
 3. Opis przewidywanych działań w zakresie działalności lokalu, z uwzględnieniem działalności kulturalnej – muzycznej.

 

 1. WARUNKI POZOSTAŁE
 2. Warunkiem do przystąpienia do konkursu ofert jest zobowiązanie:

-  do prowadzenia na terenie lokalu działalności kulturalnej – muzycznej oraz minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności;

- zapoznanie się z Regulaminem Przetargowym.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy i 00/100) -  rachunek bankowy 30 1020 4027 0000 1502 0049 2793
 2. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia wydania oświadczenia o przydziale, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 4. W przypadku odmowy zawarcia przez oferenta umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta, który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 5. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu zaliczane zostaje na kaucję lokalu.
 6. Do czasu rozpoczęcia prac modernizacyjnych obowiązują dotychczasowe stawki wynajmu .:
 7. lokal klubowy 145,3 m2 a 38,30 zł +VAT za m2,
 8. lokal klubowy 29,2 m2 a 38,30 zł +VAT za m2,
 9. pomieszczenia piwniczne 76,2 m2 a 9,30 zł + VAT za m2,
 10. wynajem szatni 92,80 + VAT.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty należy przesłać do dnia 20 grudnia 2019 roku ( ostateczna data wpływu środków na nasz rachunek bankowy z tytułu wadium ) na adres.:

 

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6

61-772 Poznań

 

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16