niedziela, 19 stycznia otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

ROOKIE - wystawa

ROOKIE

6-8 grudnia 2012

ROOKIE składa się z: wystawy artbooków, targów wydawców oraz serii spotkań dyskusyjnych. „Rookie” jest ter­mi­nem zapo­ży­czo­nym z zawo­do­wego sportu i ozna­cza osobę, która znaj­duje się na samym początku pro­fe­sjo­nal­nej kariery, która nie ma jesz­cze doświadcze­nia i zazwy­czaj wcho­dzi do gry z ławki rezer­wo­wych. Jednak „Rookie” nie jest ama­to­rem, choć nie jest też w pełni ukształ­to­wa­nym gra­czem. Jest zawod­ni­kiem świa­do­mym swojej war­to­ści, którą musi udo­wod­nić na boisku. W przy­padku imprezy książ­ko­wej „rookie” nabiera nowego zna­cze­nia i pomaga opi­sać zarówno naj­młod­sze poko­le­nie niezależnych wydaw­ców, jak i samo wydarzenie, które w tak szero­kim kształ­cie odbę­dzie się w Polsce po raz pierw­szy. Uczestnicy „Rookie” – arty­ści, kurato­rzy, wydawcy, gra­ficy są pro­fe­sjo­na­li­stami w swo­ich zawo­dach i wspól­nymi siłami two­rzą zupeł­nie nowe śro­do­wi­sko dla coraz popu­lar­niej­szych art­bo­oków.

WYSTAWA MVP – MOST VALUABLE PUBLISHERS

kurator: Honza Zamojski

artyści: Tauba Auerbach, Cezary Bodzianowski, Christophe Boutin, Maurizio Cattelan, Aleš Čermák, David Horvitz, Brian Kennon, Rick Myers, Paulina Ołowska, Slavs and Tatars, Josh Smith, Tadej Pogačar, TTC (Emil Alsbo, Magnus F. Clausen and Simon H. Hansen)

wernisaż: 6.12.2012, godz. 18.00

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prezentacja zwycięskiego projektu konkursowego: Jo-ey’a Tanga – „The Manual”

(wystawa otwarta do 8 .12, codziennie od godz. 12 do 21)

Zaczerpnięty z amerykańskiej ligi koszykówki NBA termin „MVP” (most valuable player) zostaje użyty w kontekście wystawy książek oraz obiektów okołoksiążkowych i zmieniony na „most valuable publishers” – najbardziej wartościowi wydawcy. I nie jest to wcale stwierdzenie na wyrost, ponieważ po raz pierwszy w Polsce będzie można obejrzeć na jednej wystawie kilkadziesiąt publikacji czołowych artystów, dla których książka jest istotnym, a czasami wręcz kluczowym elementem praktyki artystycznej. Od niesamowitego paraarchitektonicznego obiektu Tauby Auerbach, poprzez eksperymenty Josha Smitha, aż po konceptualne działania Davida Horvitza czy Ricka Myersa. Każdy z autorów prezentowanych na wystawie w charakterystyczny i właściwy tylko sobie sposób podchodzi do publikowania. Dla jednych jest to przestrzeń konceptualnych spekulacji i formalnych zabaw, a dla innych – archiwum wcześniejszych dokonań. Jedni szukają wartości w szlachetnym materiale, jakim jest papier, a inni poszerzają przestrzeń odbioru „książki” komponując dialogi czy działając jako performerzy w przestrzeni miejskiej jak np. Aleš Čermák. Jednocześnie publikacje zebrane na wystawie przez kuratora, Honzę Zamojskiego, tworzą unikatową kolekcję jego własnych wydawniczych i artystycznych fascynacji. Pokazują również, że książki są nieodłącznym elementem obecności artysty, nie tylko w nowoczesnym artworldzie, ale również w świadomości przeciętnego odbiorcy sztuki.

Organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał, Wydawnictwo Morava. Sponsorzy: Drukarnia Moś i Łuczak, Browar Czarnków. Partnerzy medialni festiwalu: STGU, Futu.pl, Artinfo.pl, Punkt

www.r-o-o-k-i-e.com

info.rookie@gmail.com

archiwum

Kreatywne Stany Chorobowe:
AIDS, HIV, RAK
8.11.2019 — 12.01.2020
Bieguny
Dialogi młodych: INNY
15.11 – 31.12.2019
Peryneum
Grzegorz Sztwiertnia
25.10 — 22.12.2019
Pułapki_Symulacje_Transmisje
obszary postfotograrfii
13.09 — 27.10.2019
Gorączka antykwaryczna
Mateusz Kula
6.09 — 20.10.2019
Bajka o Noworosji
21.06 — 1.09.2019
Szczęście rodzi się w jelitach
28.06 — 1.09.2019
Skutki uboczne
Liliana Piskorska
10.05 — 16.06.2019
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16